خانه اخبار چرخان سهم گناوه و دیلم از سد «چمشیر» چه شد؟