خانه اخبار استانی صدور ۳۱۸ شناسنامه، یک روز مانده به انتخابات در بوشهر