خانه اخبار ویژه عادل فردوسی‌پور گفت میثاقی فاسد است؟