خانه اخبار چرخان عباس عبدی: دامداری که گرانی گوشت را پیش‌بینی کرده بود اقتصاددان قابلی بدانیم؟