خانه اخبار استانی عضو شورای شهر بوشهر: در نوروز نباید اتفاقات فستیوال کوچه تکرار شود