خانه اخبار چرخان علت محبوب شدن «دلارزدایی» از اقتصاد جهانی چیست؟