خانه اخبار مهم عملیات تک نفره برای نجات یک خانواده در نخل تقی