خانه اخبار ویژه عکسی حسرت‌برانگیز از دریاچه ارومیه در دهه ۵۰