خانه اخبار ویژه عکسی زیرخاکی از تهران در اواسط دهه چهل