خانه اخبار ویژه عکس/ تبلیغ هادی چوپان برای کوروش کمپانی