خانه اخبار ویژه عکس/خانم بازیگر با فامیلی مادرش در جردن فخر فروخت