خانه اخبار چرخان کسی که خود را پرچمدار موسیقی بوشهر می داند، برنامه ما را لغو کرد!