خانه اخبار مهم فرماندار بوشهر: دشمن برای کوچه‌های بوشهر دسیسه و نقشه دارد