خانه اخبار چرخان لغو تعطیلی پنجشنبه ها؛ خبر بد استانداری برای کارمندان بوشهری