خانه اخبار چرخان محمد مخبر؛ اولین کفیل ریاست جمهوری در تاریخ ایران