خانه اخبار ویژه مردم مقصر ماجرای کوروش کمپانی را مشخص کردند