خانه اخبار مهم مرکز آمار: پایین ترین تورم بوشهر طی 2 سال اخیر رقم خورد