خانه اخبار مهم مشارکت انتخاباتی در بوشهر: 45 درصد/ رتبه دوم آراء باطله در جنوب استان