خانه اخبار استانی معاون قوه قضائیه در بوشهر: خانه عنکبوتی اسرائیل فروپاشیده است