خانه اخبار استانی موافقت با آزادسازی ۷۸۰ هکتار اراضی نظامی بوشهر