خانه اخبار ویژه نخستین مصاحبه مدیر کوروش کمپانی پس از فرار از ایران