خانه اخبار استانی نظر عضو شورای شهر بوشهر درباره چادر مسافران