خانه اخبار مهم نماینده بوشهر: در عزل و نصب مسئولان مشورت کردم نه دخالت!