خانه اخبار استانی نگرانی از سرایت پشه «آئدس» در بوشهر