خانه اخبار چرخان ورزش، اولویت آخر مسئولین استان بوشهر است!