خانه اخبار استانی وعده رییس شورای شهر بوشهر: آسفالت همه کوچه‌های خاکی در سالجاری