خانه اخبار استانی وعده رییس شورای شهر بوشهر درباره یک مشکل