خانه اخبار چرخان ویدئویی «غُر نزن، قِر بده!» توسط حامی جلیلی!