خانه اخبار مهم پزشکیان انسانی خوب و متشرع است اما تفکرش مردم را فقیرتر می‌کند/ جلیلی را باید به مردم معرفی کنیم