خانه اخبار چرخان پورمحمدی؛ برنده مناظره ها + ارزیابی سایر نامزدها