خانه اخبار ویژه پیرترین پدر و مادر‌ها کدام استان زندگی می‌کنند؟