خانه اخبار مهم چاله های متعدد در راه روستاهای گردشگری تنگستان + پاسخ راهداری و فرمانداری