خانه اخبار مهم چرا از هلدینگ خلیج فارس سهمی به بچه‌های خلیج فارس نرسید؟