خانه اخبار مهم کارمندان زیر کولر تعطیل می‌شوند، اما کارگران زیر آفتاب خیر