خانه اخبار مهم کارگران ارکان ثالث نفت؛ پیگیر حذف مافیا و تبعیض