خانه اخبار مهم «کنشگری» مردم در انتخابات جمعه به کدام سو است؟