خانه اخبار مهم برای این رشته های فنی، تضمین اشتغال می دهیم/ کنگان میزبان مسابقات ملی مهارت