خانه اخبار مهم گازرسانی به آخرین شهر استان معطل یک تصمیم/ بدهکارترین مشترک گاز بوشهر