خانه اخبار مهم ۱۵۰۰ نفر در ادارات بوشهر استخدام می شوند