خانه اخبار استانی ۲ اردیبهشت در بوشهر «روز پاکبان» نامگذاری شد