خانه اخبار استانی ۷۰ درصد لنج‌های کشور متعلق به بوشهری‌هاست