خانه اخبار مهم تکمیل اولین مجتمع آبزیان کشور در بوشهر، معطل تعهد دولت