خانه اخبار مهم شبی که هزار و یک شب نشد!/ گرفتاری نویسندگان بوشهر با حوزه هنری