خانه اخبار مهم مرکز آمار: تورم بوشهر پایین تر از کشور است