خانه اخبار ویژه معصومه ابتکار: برای حذف بنزین پتروشیمی تهدید شدم