خانه اخبار مهم وعده ثبت احوال را باور کنیم یا دم خروس را؟