خانه اخبار چرخان کارت سوخت؛ معمای بنزین با تصمیم پر حرف و حدیت