خانه اخبار مهم نابودی تدریجی فوتبال بوشهر و شور و نشاطی که رخت بست